About this website/ Informate per kete faqe te internetit/ O ovoj veb-stranici

This website was put together by volunteers from The Ideas Partnership NGO who care passionately about promoting and protecting Kosovo’s heritage. We are extremely grateful for great co-operation from the staff and owners of the various sites featured here, and for permission to use the wonderful photographs taken by a range of talented people.

Special thanks for help with the text and organisation of this project go to

Bleta Arifi, Iliriana Bejtullahu, Pawan Dhakal, Kaltrina Gashi, Shkumbin Gashi, Elizabeth Gowing, Laura Marsolek, Ardit Simnica, Hisen Gashnjani and Jess Verdon

 

Kjo faqe e internetit ishte përgatitur nga vullnetarët të OJQ-së ’The Ideas Partnership’ që kanë pasion për promovimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë së Kosovës.

Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për bashkëpunimin e madh nga stafi dhe pronarët e vendeve të ndryshme të botuar këtu dhe për leje për të përdorur fotografi të mrekullueshme të marra nga një sërë njerëzish të talentuar.

Falënderime të veçanta për ndihmë me tekstin dhe organizimin e këtij projekti shkojnë për Bleta Arifi, Iliriana Bejtullahu, Pawan Dhakal, Kaltrina Gashi, Shkumbin Gashi, Elizabeth Gowing, Laura Marsolek, Ardit Simnica, Hisen Gashnjani dhe Jess Verdon.

 

Ovu veb-stranicu su sastavljali zajedno volonteri iz nevladine organizacije „The Ideas Partnership“ koji sa strašću vode računa o promovisanju i zaštiti kosovskog nasleđa. Neizmerno smo zahvalni za odličnu saradnju sa osobljem i vlasnicima različitih sajtova ovde predstavljenih, i zbog dozvole da koristimo divne fotografije napravljene po rangu talentovanih osoba.

Posebna zahvalnost za pomoć sa tekstom i organizacijom ovog projekta ide Bleta Arifi, Iliriana Bejtullahu, Pawan Dhakal, Kaltrina Gashi, Shkumbin Gashi, Elizabeth Gowing, Laura Marsolek, Ardit Simnica, Hisen Gashnjani i Jess Verdon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s