The bear sanctuary, Prishtina / Sklonište za medvede, Priština

BEAR SANCTUARY PRISHTINA / KOSOVO (photo by Mihai Vasile/ foto nga Mihai Vasile)

In 2010 The Republic of Kosovo made it illegal for bears to be kept privately, meaning that 15 bears which had been kept in terrible conditions as ‘attractions’ in restaurants could be freed. Unable to live in the wild, the bears are sheltered in 16 hectares of woodland, with a natural habitat which they are free to explore.

Run by the international Four Paws NGO, the Bear Sanctuary, Prishtina offers a home for these bears and a place for public education on humane treatment of animals. Visitors have the chance to see the bears at play and you would have to be extremely resilient not to leave with your camera’s memory card full of gorgeous pictures

See more on the Bear Sanctuary Prishtina’s active Facebook page.

Opening times:

April – October 10:00 – 19:00

November – March 10:00 – 16:00

Find the Bear Sanctuary, Prishtina on our specially-created Google map or follow these directions: take the road from Prishtina to Gjilan, and turn off at the road to the village Mramor. On the left of this road you’ll find a path, which will lead you to the sanctuary.

Video by: Charles Lewry

The Bear Sanctuary Prishtina is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Në 2010 Republika e Kosovës e bëri ilegale mbajtjen e ariut, që do thotë se 15 arinjët që kanë qenë të mbajtur në kushte të tmerrshme si atraksione në restaurant mund të lirohen. E pamundshme që ata të jetojnë në natyrë, arinjeve u është mundësuar 16 hektarë tokë në mal, që të jetojnë në një vendbanim natyral për ta dhe mund të lëvizin lirshëm.

Drejtuar nga organizata internacionale ’Four Paws’ the Bear Sanctuary, Prishtina shërben si shtëpi për këta arinjë dhe vend për edukim publik në kujdesjen humane për kafshët. Vizitorët e kanë mundesinë të shikojnë arinjët duke luajtur dhe ju duhet të jeni i kujdesshëm me memorien e kameres suaj, që ajo mos të mbushet plotë me foto të mrekullueshme.

Shikoni më shumë në këtë faqe: https://www.facebook.com/BearSanctuaryPrishtina

Orari i punës:
Prill – Tetor 10:00 – 19:00

Nëntor – Mars 10:00 – 16:00

Gjeje ‘the Bear Sanctuary, Prishtina’ në këtë hartë ose percjellë këto intsruksione: merrni rrugën nga Prishtina në Gjilan, dhe kthehuni te fshati Mramor. Në të majtë të kësaj rrugës ju do gjeni një rrugë që do ju prij deri te ‘the Bear Sanctuary’.
‘The Bear sanctuary Prishtina’ është nje nga 10 vendet më përshtatshëm për turizëm në Kosovë që vrehen në këtë faqe interneti. Përdore menu-në në të djathtë për të shikuar edhe te tjerat vende

  1. godine Republika Kosovo je proglasila da je protivzakonito držati medvede u privatnom vlasništvu, što znači da je 15 medveda, koji su držani u strašnim uslovima kao „atrakcija“, oslobođeno. Budući da nisu bili osposobljeni da žive u divljini, medvedi su sklonjeni u prostranu šumu od 16 hektara, u prirodno stanište koje oni slobodno mogu da istražuju.

Sklonište za medvede koga vodi međunarodna nevladina organizacija „Četiri šape“ u Prištini nudi dom za te medvede i mesto za javnu edukaciju o humanom odnosu prema životinjama. Posetioci imaju šansu da vide medvede kako se igraju i nije lako odoleti i ne popuniti memorijsku karticu divnim slikama.

Za više informacije pogledajte na Facebook aktivnu stranicu, sklonište za medvede Priština.

Radno Vreme

April – Oktobar 10:00-19:00

Novembar – Mart 10:00 16:00

Pronađite Sklonište za medvede u Prištini, na našoj posebno za to kreiranoj Google– mapi ili pratite ova uputstva: krenite putem koji ide od Prištine do Gnjilana, i skrenite sa puta prema selu Mramor. Na levoj strani puta, pronaćićete stazu koja vodi do skloništa.

Sklonište za medvede Priština je jedna od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s