Directions to the Kulla of Rame Zymberit/ Udhëzime për të arritur te Kulla e Ramë Zymberit/ Kako doći do kule Rame Zymberit

The Kulla is in Junik, which lies between Gjakova and Peja.

From Gjakova:

On the road from Gjakova to Peja, 13 km from Gjakova you will see a sign to Junik. It points left. Take this turning and follow this road for 4.5 kilometers; you will pass a large modern hotel on your left, and some kilometers later you will see a sign for the Kulla/ Konaku i Rame Zymberit (see photo),

kulla turning

turning you down a track to the right. If you reach the town centre you have gone too far.  150m down this track the second left hand turn takes you immediately in front of the kulla.

From Peja, heading towards Gjakova, you will see the sign to Junik about 5km after Decan. It points right. Follow instructions above from that point.

Juniku ndodhet në mes të Gjakovës dhe Pejës.

Nga Gjakova:

Rrugës nga Gjakova për në Pejë do të shihni në kilometrin e trembëdhjetë një shenjë për Junikun. Shenja tregon në të majtë. Kthehuni dhe vazhdoni kësaj rruge për 4.5 kilometra. Do ta kaloni një hotel të madh modern në anën tuaj të majtë dhe pas disa kilometrash do ta shihni shenjën për kullë, Konaku i Ramë Zymberit (shih fotografinë). Kthehuni në anën e djathtë. Nëse mbërrini në qendër të qytetit, do të keni ecur tepër larg. Pasi që të keni marrë kthesën e sipërpërmendur, ecni 150 metra dhe kthehuni në kthesën e dytë majtas, e cila ju shpien në hyrjen e kullës.

Nga Peja rrugës për Gjakovë do ta shihni shenjën e Junikut rreth 5 km pasi që ta kaloni Deçanin. Kthehuni djathtas dhe nga kjo pikë ndiqni udhëzimet e mësipërme.

 

Kula je u Juniku, koji se nalazi između Đakovice i Peći.


Iz Đakovice:
Na putu od Đakovice do Peći, 13 km od Đakovice videćete znak za Junik. Pokazuje skretanje levo. Uđite u to skretanje i pratite put 4,5 kilometara; prolazite pored velikog savremenog hotela koji je sa vaše leve strane i nakon nekoliko kilometara videćete znak za Kulu / Konaku i Rame Zimberit (pogledajte fotografiju), skrećući u desno. Ako stignete do centra grada znači da ste otišli predaleko. 150 m niz ovaj put, drugo skretanje levo vodi vas direktno ispred kule.

Iz Peći, krenete prema Đakovici, nakon 5 km od Dečana videćete znak za Junik. Skrenite desno. Od te tačke, pratite uputstva iz prethodno navedenog uputstva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s