Ethnological Museum, Pristina/ Muzeu Etnologjik, Prishtine/ Etnološki muzej, Priština

Bekim Xhemili (photo by / foto nga/ foto: Bekim Xhemili)

Step back into the eighteenth century in this complex of traditional houses set in an oasis of garden by Pristina’s old bazaar.

An English-speaking tour guide will take you round the older house, which is left just as it would have been when its wealthy original owners lived here, and is rich with textiles, carved wood and the trappings of elegant living.

The second house, dating from the nineteenth century, is organised into rooms showcasing themes of birth, weddings, and death and houses stunning folk art, costumes, ethnomusicological exhibits and traditional filigree jewellery and tells the ethnological story of life in Kosovo from the fifteenth to the twentieth century.

CONTACT: Bekim Xhemili and Valon Shkodra, guides

Phone: +377 44 650509 or +377 44 628684 (English, Albanian, Serbian)

(Video by/Video nga Charles Lewry)

Find out the latest information by asking to join the museum’s active Facebook page

Find the museum on our specially-created Google map

The museum is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Valon Shkodra

Kthehuni në shekullin e 18 në këtë kompleks tradicional të shtëpive ku është vendosur oaza e oborrit nga pazari i Prishtinës.

Një ciceron do ju dërgoj tek shtëpitë më të vjetra, siç është lënë nga pronarët në atë kohë kur kanë jetuar, dhe ka shumë tekstile, drunjë të gdhendur dhe zbukurime të një jetese elegante.

Shtëpia e dytë daton që nga shekulli 19 dhe ka dhoma të rendituara që tregojnë për lindjet, dasmat dhe vdekjet, dhe rrobat e bukura, art folklorik, eksponatë etnomuzikologike dhe filigran tradicional dhe tregon historinë etnologjike të Kosovës prej shekullit XV deri në XX.

Kontakt: Bekim Xhemili dhe Valon Shkodra

Numri mob: +377 44 650509 ose +377 44 628684 (Anglisht, Shqip, Serbisht)

Gjeje informacionet e fundit duke kërkuar për t’u bashkuar faqen aktive në Facebook-ut të muzeut

Gjeje muzeun në këtë hartë

Muzeu është nje nga 10 vendet për turizëm të qëndrueshëm në Kosovë që vrehen në këtë faqe interneti. Përdore menu-në në të djathtë për të shikuar edhe te tjerat vende

Uskočite u osamnaesti vek u ovaj splet tradicionalnih kuća smeštenih u oazi bašte prištinskog starog bazara. Turistički vodič govori engleski i provešće vas oko jedne stare kuće koja je u takvom stanju kao iz vremena kad su prvi imućni vlasnici tu boravili, bogata tekstilom, izrezbarenim drvetom i dekoracijom elegantnog življenja.
Druga kuća, datira iz devetnaestog veka i podeljena je u sobe koje predstavljaju teme rađanja, venčanja i smrti, kućnih običaja. i tradicionalnog filigran nakita.

Kontakt: Bekim Xhemili i Valon Shkodra, vodići

Tel: +377 44 650509 ili +377 44 628684 (Engleski, Albanski, Srpski)

Pronadji zadnje informacije tražeči da se pridružite muzeju koji je aktivan na Facebook

Pronadji muzej na našoj posebno napravljenoj Google karti

Muzej je jedan od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili i druge lokacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s