Hangjik Guesthouse/ Bujtine/ Pansion

*Hangjik Shtepia e Vjeter

Hangjik (literally ‘little inn’) is a restored traditional family home and rebuilt barn in a walled garden in the picturesque village of Runjeve, close to Kacanik in southern Kosovo.

The project to rebuild and renovate, under the direction of Nazmi Berisha whose family have lived in Runjeve for centuries, utilised local skills and materials from similar derelict buildings in the nearby vicinity to create a unique place in which to discover a bit of Kosovo’s architectural history and warm hospitality.

Inside, the house and barn have been adapted to provide comfortable, spacious and flexible accommodation with many local artefacts on display. Outside, the garden is beautiful in every season with flowers, trees and vegetables in abundance and stunning views of the surrounding mountains and woods.

Guests can self-cater or have meals provided as they wish. Nazmi’s wife, Kadrije prepares excellent local food often incorporating produce from the garden or foraged from the surrounding woods.

Alan and Mary Packer share the vision for Hangjik with Nazmi and Kadrije and bring a British touch to guests’ experience in providing mugs of tea and coffee as well as home-made biscuits.

With all the food on offer, it is just as well there are many opportunities for long and short walks close by!

(Video by/ Video nga Charles Lewry)

CONTACT Kadrije

Phone: +377 44 227820 (speaks Albanian and English)

Email: info@hangjik.com

More information at www.hangjik.com

Find Hangjik on our specially-created Google map

The guesthouse is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

???????????????????????????????

Hangjiku përbëhet nga një shtëpi tradicionale familjare dhe pleme si dhe një kopsht të rrethuar me mur në fshatin e Runjëves, afër Kaçanikut në jug të Kosovës.

Projekti për rindërtim dhe rinovim, nën udhëzimet e Nazmi Berishës, që ka familjë që ka jetuar në Runjëve me shekuj, shfrytëzon aftësi lokale dhe materiale nga ndërtesat e braktisura në afërsi për të krijuar një vend të veçantë, në të cilin mund të zbulosh historinë e arkitekturës në Kosovë si dhe mikpritjen e ngrohtë.

Brenda, shtepia dhe pleme janë përshtatur për të siguruar akomodim të rehatshëm, të bollshëm dhe fleksibil me shumë artefakte lokale. Jashtë, kopshti është i bukur në çdo stinë me lule, pemë dhe perime në bollëk dhe pamje mahnitëse të maleve përreth dhe pyje.

Mysafiret mund te vetë-ushqehen ose mund të shërbehen me ushqim siç ata vetë dëshirojnë.

Gruaja e Nazmi-së, Kadrije përgatit ushqim të shkëlqyer lokal shpesh duke inkorporuar edhe prodhim nga kopshti ose nga pyjet përreth.

Alan dhe Mary Packer ndajnë vizionin për Hangjik-un me Nazmin dhe Kadrijen dhe për të sjellë një eksperiencë britanike në përvojën e mysafirëve në ofrimin me çaj dhe kafe, si dhe në biskota shtëpie. Me gjithë ushqimin e ofruar, mirë që ka edhe shumë mundësi për shëtitje – të gjata dhe të shkurtra!

KONTAKT:
Kadrije
Numri mob: +377 44 227820 (flet Shqip dhe Anglisht)

Email: info@hangjik.com

Me shumë informata në: www.hangjik.com

Gjeje Hangjik-un në këtë hartë

Hangjiku është nje nga 10 vendet për turizëm të qëndrueshëm në Kosovë që vrehen në këtë faqe interneti. Përdore menu-në në të djathtë për të shikuar edhe te tjerat vende.

Hangjik (u prevodu „mala krčma“) je restaurirana tradicionalna porodična kuća i nanovo izgrađen ambar u zidom ograđenoj bašti u živopisnom selu Runjave, blizu Kačanika, na južnom delu Kosova.
Prema projektu za ponovnu izgradnju i obnovu, pod upravom Nazmi Beriše čija je porodica živela u selu Runjave vekovima, korišćene su veštine meštana i materijala iz sličnih napuštenih zgrada u blizini kako bi se napravilo jedinstveno mesto u bi se moglo otkriti pomalo o istoriji arhitekture Kosova i toplog gostoljublja. Unutra, kuća i ambar su adaptirani kako bi bio udoban, prostran i prilagodljiv smeštaj sa mnogo domaćih rukotvorina postavljenih u izlogu.

Napolju, bašta je prelepa u svakom godišnjem dobu sa cvećem, drvećem i povrćem u izobilju i iznenađujuće lepim pogledom na planine i šume.

Gosti mogu sami da spremaju hranu ili da naruče hranu po želji. Nazmijeva supruga, Kadrije, priprema odličnu domaću hranu često ubacujući voće i povrće iz bašte ili prikupljeno u okolnim šumama.

Alen i Meri Peker dele viziju za Hangjik zajedno sa Nazmijem i Kadrijom i unose dodir britanskog u iskustvo gostiju snabdevajući pansion sa šoljama za čaj i kafu a isto tako i praveći domaće kolače. Sa svom hranom koja je u ponudi, tu su i mogućnosti za duge i kratke šetnje nedaleko odatle.

Kontakt: Kadrije

Telefon: +377 44 227820 (govori Albanski i Engleski)

Email: info@hangjik.com

Više informacije na www.hangjik.com

Pronadji Handjik na našoj posebno napravljenoj Google karti.

Handjik je jedna od 10 lokacija za održivi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s