Janjevo/a

*uAOsVjZHrhd0__YIbBXgEoVxabhRFRnjAAnHomG2i_w

The town of Janjevo (its Croatian form) or Janjeva (in Albanian) is unique in many ways. It’s a charming small town nestled in a valley, and the only landlocked town in Europe that has only one road in or out. In Kosovo it’s unique in being a multiethnic community (inhabited by Albanians, Ashkali, Bosnians, Croats, Roma and Turks) where there wasn’t a single interethnic killing either during the conflict of 1998-9 or since.

The harmonious town has a significant Catholic population

*kmaYmRajTlWeU-0D2MzdgfDIR7_WkQMrO5XGddkmQu4

and is also noted as the birthplace of ethnologist Shtjefen Gjecov

*zoCgFEspM0TRn5wNuKDfrxePBzVXeuetKflYIrOjYg4

Tour guides have been trained through a project run by Kosovan NGO The Ideas Partnership and two guest houses offer accommodation. More information can be found about hiking, horse riding and the town’s main sights at the town’s dedicated tourism website.

      (Video by/ Video nga Charles Lewry)

CONTACT: Suad Bikliqi

Phone: +377 45 638322 (speaks Turkish and Albanian)

Email: office@theideaspartnership.org

Find Janjevo/a on our specially-created Google map

Qyteti i Janjevës është unik në shumë mënyra. Është një qytet i vogël simpatik që gjendet në një luginë, dhe është i vetmi qytet i mbyllur në Europë që ka vetëm një rrugë ku mund të futesh dhe të dalësh. Në Kosovë është unike të qenit komunitet multietnik (i banuar me shqiptarë, ashkali, boshnjakë, kroatë, romë dhe turq) ku nuk ka pasur vrasje nderetnike as ne konfliktin 1998-99 e as më vonë.

Ky qytet i harmonishëm ka popullësi të madhe katolike dhe njihet si vendlindja e etnologut Shtjefen Gjeçovi. Guidat turistike janë përgaditur nga një projekt drejtuar nga organizata kosovare ’The Ideas Partnership’ dhe ka dy bujtinë.

Më shumë informata rreth ecjes, shëtitjes me kuaj dhe vendeve kryesore të qytetit mund t’i gjeni në këtë faqe

Kontakt: Suad Bikliqi

Numri mob: +377 45 638322 (flet turqisht dhe shqip)

Email: office@theideaspartnership.org

Gjeje Janjevë në këtë hartë

*bgzyXcxE6Fz5sHXTnY7V1U6QTt_LATnRSBQmbOD6Izo

Grad Janjevo je jedinstven na više načina. To je sladak mali grad ugnežden u dolini i jedini grad okružen kopnom u Evropi koji ima samo jedan prilaz, za izlaz odnosno ulaz. Jedinstven je na Kosovu i zbog činjenice da je multietnička zajednica (naseljena Albancima, Aškalima, Bosancima, Hrvatima, Romima i Turcima) gde nije došlo do međuetničkog ubijanja kako tokom rata 1998-99. tako ni do sad.
Harmonični grad ima značajan procenat katoličke populacije i takođe je poznat kao rodno mesto etnografa Stefana Gečova. Turistički vodiči su obučeni kroz trening organizovan od strane nevladine organizacije Kosovan “The Ideas Partnership” a tu su i dva pansiona koja nude smeštaj. Više informacija možete naći o pešačenju, jahanju i glavnim znamenitostima grada na „veb gradskog odgovornog turizma“.

Kontakt: Suad Bikliči

Telefon: +377 45 638322 (govori Turski i Albanski)

Email: office@theideaspartnership.org

Pronadji Janjevo na našoj posebno napravljenoj Google karti

Janjevo/a is one of 10 sites for sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Janjeva është nje nga 10 vendet për turizëm të qëndrueshëm në Kosovë në këtë website. Përdore menu-në në të djathtë për të shikuar edhe te tjerat vende

Janjevo je jedan od 10 lokacija za odživi turizam na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desno stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s