Rahovec/ Orahovac wine tour; Turne verërash në Rahovec/ Orahovac vinski put

*_MG_4873 

(photo by/ fotografia nga/ foto Layla Baraké)

The Tourism Information Center in Rahovec/ Orahovac is a joint project between USAID, the Municipality of Rahovec/ Orahovac and eleven of Kosovo’s wine producers. The area is home to over half of Kosovo’s vineyards with producers of raki and wine varieties including Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranac, Chardonnay, Italian Riesling, Rhine Riesling, and Pinot Blanc.

Through the office you can organise day wine tours which include local sites of interest such as the Muslim teqe, lunch at a family wine producer, a visit to the only producer of handcrafted barrels in Kosovo, and wine tastings and visits to three other wineries.

CONTACT: Saranda Shala

Phone: +377 45 471787 (speaks Albanian, English, Spanish and Serbo-Croatian)

Email: tourism.rahovec@gmail.com

Address: Park Hotel Plaza – Tourism Information Centre, Xhevat Kasapi Street, Rahovec/ Orahovec. Find it on our specially-created Google map

Video by: Charles Lewry

Qendra për Informata Turistike në Rahovec është një projekt i përbashkët i USAID, Komunës së Rahovecit dhe njëmbëdhjetë prodhuesve kosovar të verërave. Në këtë rajon ndodhen më tepër se gjysma e vreshtave në Kosovë, dhe prodhuesit e rakisë dhe verës duke përfshirë Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranac, Chardonnay, Italian Riesling, Rhine Riesling dhe Pinot Blanc.

Zyrja në fjalë mund të organizojë ekskursione të cilat përfshijnë lokacione interesante, siç janë teqeja, dreka te familja e një prodhuesi verërash, vizitë tek prodhuesi i vetëm i fuçive të verës të punuara me dorë, testime verërash dhe vizita e tre prodhuesve të ndryshëm të verërave.

Kontakt: Saranda Shala

Telefoni: +377 45 471787 (flet shqip, anglisht, spanjisht dhe serbokroatisht)

Email: tourism.rahovec@gmail.com

Adresa: Park Hotel Plaza – Zyra per Informacione Turistike, Rr. Xhevat Kasapi, Rahovec. Shih ku ndodhet qendra në hartën tonë speciale të Google.

The wine tour is one of 10 examples of sustainable tourism in Kosovo featured on this website. Use the menu on the right to explore the others.

Turneja tek prodhuesit e verërave në Rrahovec është një prej 10 pikave të turizmit të qëndrueshëm në Kosovë që po promovojmë. Shfrytëzo menynë në të djathtë për të zbuluar pikat tjera.

Turistički informativni centar u Rahovecu / Orahovacu je zajednički projekat između USAID, opštine Rahovec / Orahovac i jedanaest proizvođača vina sa Kosova. Predeo čini dom za preko pola kosovskih vinograda sa proizvođačima rakije i vina uključujući Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranac, Chardonnay, Italian Riesling, Rhine Riesling, i Pinot Blanc.

Uz pomoć predstavništva možete organizovati dan vinskog puta koji uključuje lokalne zanimljive destinacije kao što su Muslim teqe, ručak u porodici koja proizvodi vina, poseta jedinom proizvođaču ručno rađenih buradi na Kosovu, degustacija vina i posetu ostalim trema vinarijama.

Kontakt Saranda Shala

Telefon: +377 45 471787 (govori Albanski, Engleski, Španski i Srpsko-Hrvatski)

Email: tourism.rahovec@gmail.com

Adresa: Park Hotel Plaza- Informativni centar za turizam, Ulica Xhevat Kasapi, Orahovac.Pronadji na našoj posebno napravljenoj Google karti

Vinska tura je jedna od 10 primera za održivih turizma na Kosovo prikazana na ovom sajtu. Koristite meni na desnu stranu kako bi otkrili druge lokacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s